انواع رک دیواری سرور

Image

رک دیواری 4 یونیت

عمق : 45 سانتی متر

Image

رک دیواری 6 یونیت

عمق: 45 و 60 سانتی متر

Image

رک دیواری 9 یونیت

عمق: 45 و 60 سانتی متر

Image

رک دیواری 12 یونیت

عمق: 60 سانتی متر