انواع رک ایستاده سرور

Image

رک ایستاده 17 یونیت

عمق : 60 - 80 و 100 سانتی متر

Image

رک ایستاده 22 یونیت

عمق : 60 - 80 و 100 سانتی متر

Image

رک ایستاده 27 یونیت

عمق : 60 - 80 و 100 سانتی متر

Image

رک ایستاده 32 یونیت

عمق : 60 - 80 و 100 سانتی متر

Image

رک ایستاده 37 یونیت

عمق : 60 - 80 و 100 سانتی متر

Image

رک ایستاده 42 یونیت

عمق : 60 - 80 و 100 سانتی متر